Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Kancelaria Adwokacka Maciej Zejda
ul. R. Dmowskiego 15/17, 80-243 Gdańsk
tel. 663 337 954, biuro@zejda.com.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • prowadzenia korespondencji lub nawiązania kontaktu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii, którym jest zapewnienie ciągłości komunikacji i umożliwienie kontaktowania się z Kancelarią w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • podjęcia niezbędnych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, np. ustalenie terminu porady prawnej lub spotkania (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • świadczenia usług prawnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem umownym ani ustawowym. Jednocześnie podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia z Panią/Panem korespondencji lub podjęcia działań przez zawarciem umowy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby świadczące usługi hostingu danych lub inne usługi IT.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa oraz przez okres, w którym mogą być dochodzone ewentualne roszczenia przeciwko Kancelarii.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Pani/Pana jakichkolwiek decyzji.

Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo do: 

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych (art. 15 RODO);
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO);
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
  • żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).

Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/134/233